Računovodstvo & računovodske storitve

MINI DAVČNA REFORMA 2017

29.11.2016

Mini davčna reforma 2017 je sklop sprememb naslednjih zakonov:
Zakon o Dohodnini,
Zakon o Davku od dohodka pravnih oseb,
Zakon o Davčnem postopku.

 
 

Zakon o Dohodnini

 • Razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost
 • Sprememba lestvice za odmero dohodnine
 • Povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave za 300 eur
 • Promocija zdravja pri delu
 • Povišanje zneska splošne oprostitve za bonitete
 • Plačilo premije individualnih zdravstvenih zavarovanj za službena potovanja
 • Spremembe so tudi v zvezi z:
 • rezidentstvom,
 • odškodninami za zadoščenje, ki je izplačana na podlagi začetka postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice – so oproščene plačila dohodnine,
 • stroški v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu,
 • na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti.
 •  
   

  POJASNILA K SPREMEMBAM:
   

  1. Med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, se po novem šteje del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS in sicer so davčno ugodnejše obravnavana le tista izplačila, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in pod pogojem:

 • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali
 • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do izplačila.
 •  

  Od dela tako izplačane poslovne uspešnosti se ne plača dohodnine, plačajo pa se prispevki delavca in delodajalca. To določilo se prične uporabljati za izplačila po 01.01.2017.

  S klikom na povezavo si lahko podrobneje preberete o poslovni uspešnosti podjetja.
   

  2. Med sedanji 2. in 3. razred se uvaja nov davčni razred za neto davčno osnovo med 20.400 do 48.000 eur s stopnjo 34%. Hkrati se stopnja dohodnine v 4. davčnem razredu zniža z 41% na 39%.
   
  Stopnje dohodnine za davčnio leto so:

  Če znaša neto letna osnova (v EUR)  
  nad do znaša dohodnina (v EUR)
    8.021,34 16%
  8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27% nad 8.021,34
  20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
  48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39% nad 48.000,00
  70.907,20   22.943,46 + 50% nad 70.907,20

   

  3. Za delavce z najnižjimi dohodki se dviga prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave z 10.866,30 eur na 11.166,37 eur.
   

  4. Stroški izobraževanj in usposabljanj, ki jih zaposlenemu plača delodajalec za namene izobraževanja s področja promocije zdravja pri delu, so po novem izvzeti iz bonitet.
   

  5. Povišuje se znesek splošne oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto tako, da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eur).
   

  6. Povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji delavcev, ki jim nastanejo zaradi plačila premij za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, se ne štejejo več za boniteto pod pogojem, da:

 • velja zavarovanje za vse države sveta,
 • gre za sklenjeno zavarovanje zaradi službene poti v tujino,
 • povračilo stroškov takega zavarovanja delodajalec zagotavlja vsem delavcem, ki potujejo v tujino,
 • tako zavarovanje krije nujno pomoč, prevoze in storitve (najnižji obseg tveganj oz. najnižjo višino kritja)
 •  
   
   
   

  Zakon o Davku od dohodka pravnih oseb

  • Zvišanje stopnje DDPO od davčnega leta 2017 dalje na 19%
  • Davčna obravnava v povezavi z družbami tveganega kapitala
  • Amortizacija dobrega imena davčno nepriznana
  • Donacije političnim strankam
  • Obdavčitev družb tveganega kapitala

   

  POJASNILA K SPREMEMBAM:
   

  1. Spreminja se davčna stopnja s 17% na 19%. (60.člen)
   

  2. Ukinja se shema državne pomoči za spodbujanje naložb tveganega kapitala, ker so smernice Skupnosti o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega kapitala v mala, srednja in velika podjetja prenehale veljati 30.6.2014 (25.člen)
   

  3. Amortizacija dobrega imena (33.člen) se obravnava kot davčno nepriznan odhodek.
   

  4. Ukinja se olajšava za donacije političnim strankam v višini trikratne povprečne mesečne plače za zaposlenega pri zavezancu. (3. Odstavek 59. Člena)
   

  5. Črta se posebna stopnja za družbe tveganega kapitala, ki je določala davčno stopnjo 0% za dejavnost izvajanja dopustnih naložb v skladu z zakonom, v kolikor je družba tveganega kapitala sestavila ločen obračun za ta del dejavnosti. (61.člen)
   
   
   
   

  Zakon o Davčnem postopku

  • Pet dnevni odlog plačila davkov in prispevkov (dohodnina, prispevki, davek od dohodka).
  • Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost s strani FURS-a za s.p.-je, družbenike ter fizične osebe z dejavnostjo in ostale prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje.
  • Sprememba zamudnih obrestnih mer glede na fazo (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti.
  • Iz davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke so izvzeti tudi prejemki za vzdrževane družinske člane in druge osebe.
  • Davčni organ izvede POBOT takoj, ko stečejo pogoji zanj (plačilo/vračilo davčnih obveznosti).

   

  POJASNILA K SPREMEMBAM:
   

  1. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka (dohodnina, prispevki, davek od dohodka).
   

  2. Nov institut, ki se uvaja, je predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. Velja za tiste, ki so dolžni sami predlagati obračune prispevkov za socialno varnost. Predizpolnjen obračun bo izdal FURS preko sistema e-Davki do 10. v mesecu za pretekli mesec. Pogoj je torej, da te osebe uporabljajo e-Davke in FURS razpolaga z ustreznimi podatki za določitev zavarovalne osnove.
   

  3. Spremenijo se obrestne mere in sicer glede na to, ali je davčni zavezanec kršitev odpravil sam, ali jo je ugotovil davčni organ.

  Zakonska zamudna obrestna mera ostaja nespremenjena (9%). Na novo pa so določene obrestne mere za:

 • odlog ali obročno plačilo davka 2%;
 • predložitev davčne napovedi in davčnega obračuna na podlagi samoprijave ali po izteku predpisanega roka 3%;
 • predložitev davčnega obračuna znotraj davčno inšpekcijskega nadzora, ko se davčni zavezanec strinja z zapisnikom 5%;
 • po odločbi, ki jo izda davčni organ 7%.
 •  

  4. Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z ZDoh štejejo za dohodek iz DR, je z davčno izvršbo mogoče seči največ do višine 2/3, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% min. plače po zakonu, ki ureja min. plačo, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.
   

  5. Davčni organ pred vračilom preveč plačanega davka pobota davek z drugimi davki, ki jim je potekel rok za vračilo ter drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi, ki jih izterjuje davčni organ in stroški postopka. Pobot nastane na dan, ko se stečejo pogoji zanj. Pri drugih nedavčnih obveznostih se šteje dan, ko prejme predlog za izvršbo. Davčni organ obvesti zavezanca o izvedbi pobota. Zamudne obresti prenehajo teči z dnem pobota (Do sedaj je bil pobot izveden na podlagi pobude davčnega zavezanca ali samodejno pri FURS-u. V primeru vračila z njihove strani so davčne obveznosti najprej pobotali.)
   
   

  Ekipa Konto d.o.o.
   


       

  Ne pozabite preveriti spodnjih vsebin

  7 razlogov za racunovodstvo Konto

   


  #

  #